Đến tháng 9
Tỉnh Cao Bằng đã giải quyết

89 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/09/2017)