Đến tháng 1
Tỉnh Cao Bằng đã giải quyết

93.2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/01/2018)