Đến tháng 11
Tỉnh Cao Bằng đã giải quyết

85.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/11/2017)