Đến tháng 7
Tỉnh Cao Bằng đã giải quyết

93.2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 26/07/2017)