Đến tháng 5
Tỉnh Cao Bằng đã giải quyết

93.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 28/05/2017)